top of page

POLITYKA PRYWATNOSCI

 1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest kompleksowe określenie działań w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych, gromadzonych w związku ze świadczeniem usług bądź sprzedażą produktów, podejmowanych przez Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790.

 2. Administratorem danych osobowych jest: Ramsay&Co Natalia Gogolinski. z siedzibą w Obręb, 05-530 Góra Kalwaria, ul. Kasztanowa, nr 2, NIP: 1231416959, Regon: 381842790.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe:
  a) zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), jak również innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych;
  b) z zachowaniem zasad zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczonego przechowywania, integralności i poufności oraz rozliczalności;
  c) w celu realizacji umowy zawartej z Klientem i na podstawie udzielonej zgody w celu:
  założenia i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.ramsayandco.pl lub
  podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży towarów lub
  realizacji usługi Newsletter.
  d) po pisemnym powiadomieniu o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO.

 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. a, b i f RODO.

 5. Dane osobowe podawane w jakimkolwiek formularzu dostępnym na stronie www.ramsayandco.pl traktowane są jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 6. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe dotyczące Użytkowników i Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji.

 7. Odbiorcami danych osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych (np. firmy świadczące usługi dostawy Internetu, podmioty udostępniające serwer, informatycy, księgowi, kurierzy). Odbiorcą danych może być także Poczta Polska S.A. (w przypadku wyboru opcji dostawy kupionych produktów za pośrednictwem Poczty Polskiej).

 8. Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.

 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać:
  a) założenie i utrzymania Konta Użytkownika w ramach Sklepu internetowego działającego na platformie internetowej dostępnego pod adresem internetowym www.ramsayandco.pl ,
  b) podjęcie działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy i/lub wykonania umowy kupna sprzedaży towarów i ich dostawy,
  c) realizację usługi Newsletter.

 10. Dane osobowe są przetwarzane także na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie przetwarzania danych w celu obrony przed roszczeniami lub w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Klientów – wskazanie adresu do doręczeń innej osoby.

 11. W przypadku udostępniania przez Klientów danych osób trzecich, Klient wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.

 12. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 13. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“państwa trzecie”). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez Administratora do państwa trzeciego, terytorium lub określonego sektora lub określonych sektorów w tym państwie trzecim wobec których Komisja stwierdziła, że to państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewniają odpowiedni stopień ochrony (art. 45 RODO), lub gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia, i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą, oraz skutecznych środków ochrony prawnej (art. 46 RODO).

 14. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla utrzymywania Kont oraz realizacji umów sprzedaży lub usługi Newsletter. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o obowiązki prawne Administratora (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych, czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Administratora). Administrator przechowuje dane w każdym przypadku gdy jest do tego obowiązany przez przepisy krajowe albo unijne bądź prawo międzynarodowe.

 15. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

bottom of page